UPDATE Verkiezingen 2019 : de voorstellen van CD&V

De redactie van Transportmedia heeft de programma’s doorgenomen van de politieke partijen die aantreden voor de federale, regionale en Europese verkiezingen van 26 mei en heeft er de voorstellen uitgehaald die betrekking hebben op het wegtransport. Hierna enkele uittreksels gekozen uit het programma van de CD&V en de antwoorden van de partij op onze vragen (alle voorstellen staan in schuinschrift).

Mobiliteit bekleedt de 9de positie onder de 34 thema’s behandeld in het programma.

Cabotage

 • Hoe laat u de huidige cabotageregels evolueren?

Wegvervoer is per definitie grensoverschrijdend, zeker in een klein doorvoerland als België. Een gelijk speelveld is dus essentieel. CD&V wil daarom effectievere controlemogelijkheden om fraude met de cabotageregels een halt toe te roepen. Alle nieuwe én bestaande trucks in internationaal transport moeten versneld van slimme, gps-gestuurde tachografen worden voorzien tegen 2024. Bovendien kan er een afkoelingsperiode komen vooraleer buitenlandse vrachtwagens een nieuwe cabotagerit kunnen starten. Daarvoor wordt best een uitzondering voorzien voor bilaterale opdrachten (vb. België-Frankrijk) waarbij de vrachtwagen ‘s avonds terugkeert naar de onderneming.

Camionnettisering

 • Ook bestelbusjes mogen niet langer aan de controles ontsnappen.
 • Breidt u de toegang tot het beroep van wegtransporteur en andere regels uit naar lichte bedrijfsvoertuigen?

Om te vermijden dat de Europese regels verder ontweken worden door meer bestelbusjes in te zetten en de mazen in het net te dichten, is CD&V voorstander van de uitbreiding van de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep naar lichte bedrijfsvoertuigen van 2.4 tot 3.5 ton die gebruikt worden voor internationaal vervoer met aandacht voor eventuele onevenredige administratieve lasten voor kmo’s, zoals gestemd door het Europees Parlement op 4 april 2019.

Sociale lasten

 • Stelt u de niet-productieve uren vrij van sociale lasten in de transportsector om de loonkloof met de buurlanden te overbruggen?

Voor CD&V is het belangrijk dat onze transportsector concurrentieel is. Hiervoor willen we in eerste instantie op Europees niveau zorgen voor betere regels en een gelijker speelveld. Zowel commissaris Marianne Thyssen als EU-parlementslid Ivo Belet hebben hard gewerkt om ook voor de transportsector betere en meer strikte regels te verkrijgen. Op die manier verbeteren de leefbaarheid van de Belgische transportsector en de werkomstandigheden van de truckers, ongeacht hun land van tewerkstelling.

Vrachtroutenetwerk

 • Vrachtwagens horen niet thuis in schoolomgevingen tijdens de schoolspits of in dorpskernen buiten bepaalde laad- en losuren. We voeren een vrachtroutenetwerk in.

Stedelijke distributie

 • We kiezen resoluut voor depots aan de rand met een duurzame ‘laatste kilometerlevering’.
 • We denken bv. aan centrale ophaal- en leverpunten zoals mobipunten, haltes en stations, laatste kilometerleveringen met de fiets, inzet van ecowagens, sensibilisering, bundeling van leveringen… Het is belangrijk dat de overheid bepaalt wat kan en niet kan.

Kilometerheffing

 • We optimaliseren de kilometerheffing voor vrachtwagens zodat sluipverkeer vermeden wordt en nachtelijke leveringen gestimuleerd.
 • We pleiten voor een uitbreiding van de kilometerheffing van vrachtwagens naar bestelwagens. De inkomsten worden eerst en vooral ingezet om te investeren in klimaat en infrastructuur die bijdraagt aan een duurzame mobiliteit.
 • We vervangen de vaste verkeersbelastingen door slim rekeningrijden volgens het principe ‘de gebruiker of vervuiler betaalt’.
 • CD&V is voorstander van een taxshift gericht op duurzaamheid, met als basisprincipe ‘de vervuiler betaalt’. Daarom moeten negatieve milieu-externaliteiten maximaal worden geïnternaliseerd in de prijs. Dit willen we realiseren via een uitbreiding van de kilometerheffing tot de lichte vracht.
 • Maakt u de toepassing van de kilometerheffing voor vrachtwagens eenvoudiger door uniforme tarieven voor het hele land toe te passen?

De verkeersfiscaliteit is een bevoegdheid van de Gewesten. Zij mogen daarom zelf het tarief bepalen. De tarieven zijn transparant opgelijst op de website van ViaPass. De afrekening gebeurt geïntegreerd.

Professionele diesel

 • Blijft de professionele diesel behouden?

We willen de competitiviteit van de sector niet verder onder druk zetten. Daarom behouden we het systeem van de professionele diesel.

Federale visie op mobiliteit

 • Bent u voorstander van een overkoepelend orgaan om mobiliteit doorheen de drie gewesten te verbeteren?

Nee. Er bestaan al heel wat interfederale overlegstructuren. Het is niet nodig om hier nog een orgaan naast te creëren. Als de bevoegde Ministers van Mobiliteit bereid zijn om samen te werken kan er veel. Jammer genoeg was dit de afgelopen legislatuur te weinig het geval.

Social dumping

 • Europa is de plaats waar men gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats krijgt. Daarom moeten we dringend werk maken van gelijk loon voor gelijk werk in de transportsector en van effectievere controles op internationaal transport. Om dit te vergemakkelijken willen we alle trucks versneld voorzien van slimme tachografen.
 • We pleiten voor de implementatie van de Europese Pijler van Sociale Rechten in nationale wetgeving.
 • We steunen de herziening van de detacheringsrichtlijn, waarin de tijdelijkheid van de detachering eindelijk wordt gedefinieerd.
 • Verder werken we aan een op maat geschreven wetgeving die de misbruiken in de transportsector uitroeit.
 • Wij steunen de Europese Arbeidsmarktautoriteit die moet zorgen voor een betere gegevensuitwisseling tussen nationale inspecties.
 • We willen bekijken of loononderhandelingen in Europees georiënteerde sectoren (bv. bouw, transport, schoonmaak) op EU-niveau gecoördineerd kunnen worden.

Transportinfrastructuur

 • Bouwt u bijkomende beveiligde parkings voor truckchauffeurs?

Het is belangrijk dat vrachtwagenbestuurders op een kwaliteitsvolle manier hun rust kunnen nemen. Langs autosnelwegen zien we vaak overvolle parkings waarbij vrachtwagens tot op de pechstrook geparkeerd staan. De volgende Minister van Mobiliteit voert best een onderzoek naar de (toekomstige) vraag en de beschikbare capaciteit. Indien het nodig blijkt, moeten bijkomende plaatsen worden gecreëerd.

Alternatieve aandrijvingen

 • Hoe steunt u investeringen in voertuigen op alternatieve aandrijvingen?

De verkeersbelastingen en de kilometerheffing zijn gebaseerd op de milieukenmerken van het voertuig. Daarnaast kunnen de 40 miljoen euro die vanuit de opbrengsten van de kilometerheffing voorzien worden voor flankerend beleid aangewend worden voor ecologische toepassingen. Ook vanuit Onderzoek en Ontwikkeling dient de nodige ondersteuning te worden geboden.

50 ton

 • Verhoogt u, in navolging op het Waals Gewest, de maximale toegelaten massa voor vrachtwagens van 44 naar 50 ton?

Als dit geen problemen geeft op het vlak van veiligheid en de draagkracht van kunstwerken zien wij hier geen bezwaar tegen.

LZVs

 • Laat u LZVs toe op de volledige Brusselse ring?

De impactstudie is nog lopende binnen de administratie Brussel Mobiliteit.

lees ook

Aankomende Events

Ontvangt u onze wekelijkse newsletter nog niet? Schrijf u dan nu in!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo