blank

Oost-Europa zeer teleurgesteld over Mobility Package

Als de Belgische federaties van wegvervoerders niet tevreden zijn met de nieuwe regels voor cabotage, wat kan er dan gezegd worden over hun collega’s in de Oost-Europese landen, die over het algemeen teleurgesteld zijn over alle maatregelen waartoe de Europese Unie heeft besloten.

De meest gematigde lijken de Tsjechen te zijn. Josef Melzer, voorzitter van Cesmad Bohemia, is er zeker van overtuigd dat sommige van de nieuwe maatregelen de vervoerders in zijn land zullen hinderen, maar juicht het bijvoorbeeld toe dat de chauffeurs met regelmatige tussenpozen naar huis moeten terugkeren als een stap voorwaarts. Hij is ook verheugd over het feit dat Tsjechische vervoerders zich niet langer zorgen hoeven te maken over al te restrictieve nationale voorschriften inzake het in elk land toe te passen minimumloon, zoals de Loi macron in Frankrijk of de MiLog in Duitsland.

De toon is ook (verrassend) gematigd in Polen, waar de ZMPD-federatie betreurt dat in de debatten geen rekening is gehouden met het feit dat het Europese wegvervoer concurrerend moet blijven in de wereld (sic). De voorzitter van de Commissie, Jan Buczka, erkent dat deze maatregelenpakketten altijd een vorm van compromis moeten zijn, maar is van mening dat de Europese Unie heeft gehandeld alsof zij vreesde dat de ontwikkeling van de Oost-Europese vervoerders de positie van de vervoerders uit de voormalige EU-landen in gevaar zou brengen. Aan de andere kant was hij blij dat de definitieve tekst voor de Poolse vervoerders voordeliger was dan gevreesd kon worden.

De toonzetting van de Polen is dus zeer gematigd, wat niet het geval is voor de Roemenen: het UNTRR is van mening dat het Mobility Package discriminerende praktijken verankert, die de economische realiteit van het wegvervoer negeren en het opgeven van het grondbeginsel van het vrije verkeer van personen en goederen vastleggen. Meer bepaald schatten de Roemenen dat de terugkeer naar huis van een in Roemenië geregistreerde vrachtwagen zal leiden tot een verlies van gemiddeld zes productiedagen per acht weken, d.w.z. een verlies van 10 tot 14%. Volgens UNTRR zal de verplichte terugkeer van chauffeurs naar het land, evenals de toepassing van de detacheringsregels op het wegvervoer, ook de kostprijs van de Roemeense transporteur sterk doen stijgen en zijn mogelijkheden om in het internationale vervoer te opereren beperken.

Tevredenheid in het ‘oude Europa’.

De meest positieve reacties op het mobiliteitspakket komen uit West-Europese landen. Er zij aan herinnerd dat een ‘Wegvervoer Alliantie’ de standpunten van een tiental landen (waaronder België) heeft verenigd, als het ging om het heroriënteren van bepaalde pijlers van het pakket. Deze alliantie bestaat vandaag de dag niet meer, met name omdat België het alleen in het cabotagedossier wilde doen. De ‘Wegvervoer Alliantie’ mondde uit tot een gemeenschappelijk platform voor de federaties van vijf landen (Frankrijk, Duitsland en de Scandinavische landen), die nu een gezamenlijk secretariaat in Brussel hebben.

“Dit is een zeer positieve dag voor het Europese wegvervoer”, aldus Erik Østergaard (voorzitter van de Nordic Logistics Alliance). “We zijn tevreden met het resultaat. De nieuwe wetgeving zal een belangrijk en positief effect hebben op de wegvervoersmarkt. We moeten ons nu richten op de effectieve uitvoering en controle van de nieuwe regels”, benadrukt professor Dirk Engelhardt (BGL-woordvoerder in Duitsland).

lees ook

Aankomende Events

Vous ne recevez pas encore notre newsletter hebdomadaire ? Alors inscrivez-vous dès maintenant!

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
transport media logo