Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1 De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het aangaan van een contract met ons erkent de koper dat hij kennis heeft genomen van de voorwaarden en deze accepteert als onderdeel van het contract. Elke ondertekening van een bestelformulier is hoofdelijk verbonden met de rechtspersoon namens wie hij optreedt en wordt geacht de volgende voorwaarden te aanvaarden.

Art. 2 BTW wordt in principe nooit gerekend in de prijs of de offerte maar steeds op de facturen. Deze BTW is steeds lastens de klant.

Art. 3 De facturen zijn betaalbaar op vervaldatum zonder korting ; de uitgifte van wissels of kwitanties beoogt geen afwijking van deze bepaling. Op alle sommen niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 12 % verschuldigd zijn.

Art. 4 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of slechte wil of zonder ernstige redenen en na vergeefse ingebrekestelling zal het verschuldigd saldo van rechtswege verhoogd worden met 15 % met een minimum van 123.95 euro en een maximum van 1859.20 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, ten titel van conventioneel strafbeding en onverminderd andere kosten.

Art. 5 Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen, zijn steeds ten laste van de klant.

Art. 6 Niet betaling op de vervaldag geeft het recht alle lopende bestellingen uitvoeringen en overeenkomsten te schorsen en brengt tevens met zich mee dat niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is.

Art. 7 Elke klacht in verband met een factuur dient schrifelijk te worden gedaan binnen de acht dagen van de verzending van de factuur, op straffe van niet-ontvankelijkheid. Inzake publiciteit gaat de verkoper van de veronderstelling uit dat de koper het verschijnen van de publiciteit op de voet volgt. Omwille van de afsluittermijnen wordt een klacht in verband met publiciteit slechts in overweging genomen wanneer ze schriftelijk binnen de 3 dagen na het verschijnen van de advertentie wordt ingediend. Elke klacht in verband met drukwerk dient schriftelijk te worden gedaan binnen de 8 dagen die op de levering volgen. Indien de klant verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij afgifte van de factuur, van de verzendnota of van elk gelijkaardig document. Niet naleving van de termijnen in verband met klachten brengt automatisch de onontvankelijkheid van de klacht met zich mee. Eventuele reactie op een laattijdige klacht is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkentenis en impliceert geen verzaking aan dit recht, dat in elke stand van het geschil door de bv TRANSPORT MEDIA ingeroepen kan worden. Niet alle klachten worden, ingevolge onze algemene voorwaarden in overweging genomen. Bij tijdige en gegronde klacht beperkt de verantwoordelijkheid van de verkoper zich enkel tot heruitgave of prijsvermindering en enkel indien de opgeworpen klacht de bestemming van de publiciteit of dienst schaadt. De gedeeltelijke benutting van de geleverde diensten heeft de aanvaarding van het geheel voor gevolg. In geen geval kan de financiële aansprakelijkheid van de verkoper het hem verschuldigd bedrag voor geleverde diensten in de betrokken sector overschrijden.

Art. 8 Overeenkomstig onze algemene voorwaarden behoudt de bv TRANSPORT MEDIA zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren of uit te stellen zonder recht op schadeloosstel- ling vanwege de klant.

Art. 9 Alle composities door ons ontworpen blijven onze eigendommen EN zijn beschermd door het auteursrecht. Clichés, films, drukproeven, zetwerk, selecties en andere bewerkingen kunnen steeds in rekening gebracht worden. Tekeningen, schetsen, of drukproeven, welke door geen bestelling worden gevolgd, worden in rekening gebracht. Alle verbeteringen en/of aanvullingen op de proeven die origineel verschillen worden in verhouding aangerekend.

Art.10 De aanvragen tot stopzetting of schorsing van een gegeven opdracht dienen schriftelijk te gebeuren binnen de termijnen en volgens de modaliteiten door de algemene verkoopsvoorwaarden voorzien.

Art. 11 Verzoeken tot annulering of opschorting van een bepaalde opdracht moeten schriftelijk worden ingediend binnen de termijnen en volgens de onderstaande procedures.

Art. 11-1 MAGAZINES EN JAARGIDSEN – Bestellingen kunnen gratis worden geannuleerd tijdens de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen. De aanvraag moet schriftelijk (e-mail of brief) worden ingediend. Na de wettelijke herroepingstermijn gelden de volgende regels:

 • Indien de annuleringsaanvraag meer dan 6 weken voor de uiterste datum voor het boeken van het tijdschrift of de jaargids wordt gedaan, zal TRANSPORT MEDIA 35% van de totale waarde van de bestelbon in rekening brengen.
 • Als de annuleringsaanvraag tussen 4 en 6 weken voor de einddatum van het tijdschrift of de jaargids wordt gedaan, zal TRANSPORT MEDIA 50% van de totale waarde van de bestelbon in rekening brengen.
 • Indien de annuleringsaanvraag tussen 2 en 4 weken voor de einddatum van het tijdschrift of de jaargids wordt gedaan, zal TRANSPORT MEDIA 75% van de totale waarde van de bestelbon factureren.
 • Indien het annuleringsverzoek minder dan een week (7 werkdagen) voor de einddatum van de reservering van het tijdschrift of de jaargids wordt ingediend, zal TRANSPORT MEDIA 100% van de totale waarde van de bestelbon factureren.
 • Indien het productiewerk (redactie, vertaling en-/of opmaak) wordt uitgevoerd door TRANSPORT MEDIA, zullen annuleringen geen aanleiding geven tot enige terugbetaling, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.

 

Art. 11-2 WEBSITE EN ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF – Bestellingen kunnen kosteloos worden geannuleerd tijdens de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen. De aanvraag moet schriftelijk (e-mail of brief) worden ingediend. Na de wettelijke herroepingstermijn gelden de volgende regels:

 • Indien het verzoek tot annulering meer dan 6 weken voor de datum van publicatie online (website) of verschijning (elektronische nieuwsbrief) wordt gedaan, zal TRANSPORT MEDIA 35% van de totale waarde van de bestelling factureren.
 • Indien het verzoek tot annulering tussen 4 en 6 weken voor de datum van publicatie online (website) of verschijning (elektronische nieuwsbrief) wordt gedaan, zal TRANSPORT MEDIA 50% van de totale waarde van de bestelling factureren.
 • Indien het verzoek tot annulering tussen 2 en 4 weken voor de datum van publicatie (website) of verschijning (elektronische nieuwsbrief) wordt gedaan, zal TRANSPORT MEDIA 75% van de totale waarde van de bestelling factureren.
 • Indien het annuleringsverzoek minder dan een week (7 werkdagen) voor de datum van de online publicatie (website) of verschijning (elektronische nieuwsbrief) wordt gedaan, zal TRANSPORT MEDIA 100% van de totale waarde van de bestelling factureren.
 • Indien het productiewerk (redactie, vertaling en/of opmaak) wordt uitgevoerd door TRANSPORT MEDIA, geven annuleringen geen aanleiding tot enige vergoeding, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.
 • In het geval van een exclusieve positionering (in het bijzonder sponsoring van een rubriek) worden annuleringen niet aanvaard en geven ze geen aanleiding tot enige terugbetaling, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.

 

Art. 11-3 TELEVISIE EN VIDEO CAMPAGNES OP SOCIALE MEDIA – Bestellingen kunnen kosteloos worden geannuleerd tijdens de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen. De aanvraag moet schriftelijk (e-mail of brief) worden ingediend. Na de wettelijke herroepingstermijn gelden de volgende regels:

 • Indien het annuleringsverzoek meer dan 6 weken voor de datum van de uitzending op Kanaal Z / Canal Z wordt gedaan, zal TRANSPORT MEDIA 50% van de totale waarde van de bestelbon factureren.
 • Indien het annuleringsverzoek tussen 4 en 6 weken voor de datum van uitzending op Kanaal Z / Canal Z wordt gedaan, zal TRANSPORT MEDIA 75% van de totale waarde van de bestelling factureren.
 • Indien het verzoek tot annulering minder dan 4 weken voor de datum van de uitzending op Kanaal Z / Canal Z wordt ingediend, zal TRANSPORT MEDIA 100 % van de totale waarde van de bestelling factureren.
 • Indien de productiewerken reeds door TRANSPORT MEDIA zijn uitgevoerd, geven annuleringen geen aanleiding tot enige vergoeding, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.

 

Art 11-4 EVENTS – Bestellingen kunnen kosteloos worden geannuleerd tijdens de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen. De aanvraag moet schriftelijk (e-mail of brief) worden ingediend. Na de wettelijke herroepingstermijn gelden de volgende regels:

 • Indien het verzoek tot annulering meer dan 6 weken voor de datum van het evenement wordt gedaan, zal TRANSPORT MEDIA 50% van de totale waarde van de bestelling in rekening brengen.
 • Indien het verzoek tot annulering minder dan 6 weken voor de datum van het evenement wordt gedaan, zal TRANSPORT MEDIA 100% van de totale waarde van de bestelling factureren.

 

Art.12 Alle facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Herent. Betaling bij middel van wisselbrieven wordt slechts aanvaard mits voorafgaandelijke goedkeuring van onzentwege, zonder dat dit op de plaats van betaling kan wijzigen. De discontokosten en agio’s zijn steeds ten laste van de klant.

Art. 13 Elke betwisting valt in de bevoegdheid van de rechtsmachten van Leuven. Enkel de verkoper kan van deze regel afwijken. De verhoudingen tussen de contracterende partijen worden beheerst door het Belgisch Recht.


General terms and conditions of sale

Art. 1 These general terms and conditions of sale apply to all orders, unless otherwise agreed in writing. By entering into a contract with us, the purchaser acknowledges that he has taken note of the conditions and accepts them as part of the contract. Every signature of an order form is jointly and severally binding with the legal person on whose behalf it acts and is deemed to accept the following terms and conditions.

Art. 2 In principle, VAT is never calculated in the price or the offer, but always on the invoices. VAT is always charged to the customer.

Art. 3 Invoices are payable on the due date and without any discount; the issue of bills of exchange or receipts does not affect this rule. On all sums not paid on the due date, default interest of 12% is due by operation of law and without prior notice.

Art. 4 In the event of total or partial non-payment of the debt on the due date due to negligence or ill-will or without serious reason, and after a notice of default remained without effect, the debit balance shall be increased by 15%, i.e. a minimum of 123.95 euros and a maximum of 1859.20 euros, even if grace periods have been granted, as a conventional compensation clause and without in any way reducing any other costs that may have been incurred.

Art. 5 Collection costs, including judicial or extrajudicial notices, are always at the expense of the customer.

Art. 6 Non-payment on the due date gives us the right to suspend any order, execution and contract in progress and leads to the immediate payments of all outstanding invoices, without any notice of default being necessary.

Art. 7 Any complaint relating to an invoice must be submitted in writing within eight days of the sending of the invoice, on pain of inadmissibility. As regards advertising, the seller assumes that the buyer closely follows the publication of his advertisement. Because of the time limits for completion, a complaint concerning the advertisement will only be taken into consideration if it is submitted in writing within three days after the publication of the advertisement. Complaints about printed matter must be submitted within eight days after delivery. If the customer fails to take delivery, the period of eight days shall begin with the handing over of the invoice, dispatch note or similar document.

Art. 8 Failure to comply with the time limits for complaints shall automatically result in the inadmissibility of the complaint. A possible reaction to a complaint submitted late is always subject to all rights and without prejudice and does not entail the withdrawal of this right, which may be invoked at any time in the event of a dispute in progress by sp TRANSPORT MEDIA. According to our general conditions, not all claims are taken into consideration. A timely and well-founded complaint limits the seller’s liability to a reissue or delivery and only to the extent that the fault is detrimental to the destination of the advertising or service.

Art. 9 Partial use of the works or services shall entail acceptance of all such works or services. Under no circumstances may the seller’s financial liability exceed the amount due to him for the works or services delivered in the sector concerned. In accordance with our general terms and conditions, sp TRANSPORTMEDIA reserves the right to refuse an order or to terminate it prematurely or to postpone the execution of an order, without recourse or indemnity.

Art. 10 All compositions made by sp TRANSPORT MEDIA remain its property and are protected by copyright. Photographs, films, proofs, compositions, selections and any other manipulation can always be invoiced. Drawings, sketches or proofs that are not followed by an order will be invoiced. Any corrections and/or supplements to proofs that differ from the original will be invoiced proportionally.

Art. 11 Requests for cancellation or suspension of a given order must be made in writing within the time limits and according to the modalities below.

Art. 11-1 MAGAZINES AND YEARBOOK – Orders can be cancelled free of charge during the legal withdrawal period of 14 days. The request must be made in writing (e-mail or letter). After the legal withdrawal period, the following rules will apply:

 • If the cancellation request is made more than 6 weeks before the final date of the magazine or yaerkook reservation, TRANSPORTMEDIA will charge 35% of the total value of the order form.
 • If the cancellation request is made between 4 and 6 weeks before the final date of the magazine or yearbook reservation, TRANSPORTMEDIA will charge 50% of the total value of the order form.
 • If the cancellation request is made between 2 and 4 weeks before the final date of the magazine or yearbook reservation, TRANSPORTMEDIA will invoice 75% of the total value of the order form.
 • If the cancellation request is made less than one week (7 working days) before the final date of the magazine or yearbook reservation, TRANSPORTMEDIA will invoice 100% of the total value of the order form.
 • If the production work (editing, translation and/or layout) is carried out by TRANSPORTMEDIA, cancellations will not give rise to any refund unless otherwise agreed between the parties.

 

Art. 11-2 WEBSITE AND ELECTRONIC NEWSLETTER – Orders may be cancelled without charge during the legal withdrawal period of 14 days. The request must be made in writing (e-mail or letter). After the legal withdrawal period, the following rules will apply:

 • If the cancellation request is made more than 6 weeks before the date of publication (website) or distribution (electronic newsletter), TRANSPORTMEDIA will charge 35% of the total value of the purchase order.
 • If the cancellation request is made between 4 and 6 weeks before the date of publication (website) or distribution (electronic newsletter), TRANSPORTMEDIA will invoice 50% of the total value of the purchase order.
 • If the cancellation request is made between 2 and 4 weeks before the date of publication (website) or distribution (electronic newsletter), TRANSPORTMEDIA will invoice 75% of the total value of the purchase order.
 • If the cancellation request is made less than one week (7 working days) before the online date (website) or the date of publication (electronic newsletter), TRANSPORTMEDIA will invoice 100 % of the total value of the purchase order.
 • If the production work (editing, translation and/or layout) is carried out by TRANSPORTMEDIA, cancellations will not give rise to any reimbursement unless otherwise agreed between the parties.
 • In the case of exclusive locations (in particular section sponsorship), cancellations will not be accepted and will not give rise to any reimbursement unless otherwise agreed between the parties.

 

Art. 11-3 TELEVISION AND VIDEO CAMPAIGNS ON SOCIAL MEDIA – Orders may be cancelled without charge during the legal withdrawal period of 14 days. The request must be made in writing (e-mail or letter). After the legal withdrawal period, the following rules will apply:

 • If the cancellation request is made more than 6 weeks before the date of broadcast on Kanaal Z / Canal Z, TRANSPORTMEDIA will charge 50% of the total value of the order form.
 • If the cancellation request is made between 4 and 6 weeks before the date of broadcast on Kanaal Z / Canal Z, TRANSPORTMEDIA will invoice 75% of the total value of the purchase order.
 • If the cancellation request is introduced less than 4 weeks before the date of broadcast on Kanaal Z / Canal Z, TRANSPORTMEDIA will invoice 100 % of the total value of the purchase order.
 • If the production work has already been carried out by TRANSPORTMEDIA, cancellations will not give rise to any reimbursement unless otherwise agreed between the parties.

 

Art 11-4 EVENTS – Orders can be cancelled without charge during the legal withdrawal period of 14 days. The request must be made in writing (e-mail or letter). After the legal withdrawal period, the following rules will apply:

 • If the cancellation request is made more than 6 weeks before the date of the event, TRANSPORTMEDIA will charge 50% of the total value of the order form.
 • If the cancellation request is made less than 6 weeks before the date of the event, TRANSPORTMEDIA will invoice 100% of the total value of the purchase order.

 

Art. 12 All invoices are payable at our head office in Herent. Payment by bills of exchange can only be accepted with our prior approval, and without this changing the place of payment. Discount and bank charges are always at the expense of the customer.

Art. 13 In case of dispute, the parties accept the jurisdiction of Leuven. Only the seller may derogate from this rule. The relationship between the contracting parties shall be governed by Belgian law.

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo