Jostgate : stopzetten van de inbeslagname

In de affaire Jost Group heeft de krant La DH vandaag aangekondigd dat de inbeslagname van de vrachtwagens van de groep is opgeheven.

De kortgeding rechter van het Tribunaal van Liège heeft zijn beslissing bekendgemaakt in het kader van de inbeslagname van de voertuigen, eigendom van de Jost Group, door het Federaal Parket. Die beslissing is duidelijk: het in beslag nemen van 346 trucks staat niet in proportie en is dus onwettelijk. Het stopzetten van de inbeslagname werd dus uitgesproken. Op de zetel van de Luikse transporteur heerst opluchting: « Jost Group is opgelucht door de beslissing van de rechter in kortgeding om de inbeslagname stop te zetten en alternatieve maatregelen te gebruiken in plaats van de immobilisatie van de voertuigen.  Jost Group kan dus weer volledig beantwoorden aan de vraag van de klanten. Het vervolg van de procédure laat Jost Group tevens toe de toekomst geruster tegemoet te zien en maatregelen te nemen en dat nog altijd met het principe van het respecteren van het vermoeden van onschuld, een principe dat gehanteerd werd door de rechter in kortgeding. Het Staatsrecht is gered en onze voertuigen kunnen vrij circuleren. » (…) « Wij betreuren evenwel dat het vrijgeven aan de media van de elementen in het dossier van instructie, die wij niet kennen, door de eenzijdige interpretatie en communicatie van het Parket, een zware inbreuk betekenen op het vermoeden van onschuld, waarop iedereen recht heeft in onze democratie ». De Groupe Jost verklaart nog eens alle vertrouwen te hebben in het gerecht en betwist de beschuldigen waarvan zij het onderwerp zijn. De onderneming verduidelijkt dat in dit stadium al 85 voertuigen in beslag waren genomen, maar dat die weer werden vrijgegeven vrijdagmorgen om 08.00 uur. De politie had maandag nog 17 vrachtwagens aangeslagen. Wordt vervolgd…

Wat vroeger gebeurde…

2 april 2019 : Begin van de inbeslagneming bij Jost in Luik

Het Federaal Parket is eergisteravond gestart met de conservatoire inbeslagneming van voertuigen van Jost Group en meer precies bij zijn Roemeense filiaal Skiptrans.

Eergisteravond werd al een eerste reeks van achttien trucks in beslag genomen, maar naarmate ze in de loop van de week in de vestiging in Herstal binnenlopen, zouden ook andere trucks moeten volgen. Het zou gaan om 240 voertuigen. Jost Group blijft de beschuldigingen weerleggen. Dat legt Christophe Ravignat, Secretaris-Generaal van de groep uit: “Wij zijn geschokt over die beslissing. In zijn arrest van 25 maart 2019 had de Kamer van Inbeschuldigingstelling immers beslist dat de voorwaarden van de inbeslagname door de Onderzoeksrechter moesten worden bepaald. Bovendien is er op zeer korte termijn een vergadering met de Onderzoeksrechter voorzien. We begrijpen dan ook niet waarom de Federaal Procureur het nodig acht nu al een inbeslagname van bepaalde van onze trucks door te voeren.”

27 maart 2019 : mogelijke inbeslagname van de 346 trucks bij Jost Group

Er zijn nieuwe verwikkelingen in het kader van het onderzoek van het Federaal parket naar Jost Group: de kamer van inbeschuldigingstelling van de Rechtbank van Luik keurt de inbeslagname goed van de 346 vrachtwagens van de transporteur.

Vorige week verkreeg Jost Group bij de rechter in kortgeding van de rechtbank van Luik dus enkel uitstel. Het Federaal parket heeft nu toestemming gegeven om de 346 betrokken voertuigen in beslag te nemen en die zelfs ten bate van de Belgische staat te verkopen. Het lopende onderzoek moet immers aantonen dat de staat belastinginkomsten is misgelopen voor de sociale bijdragen die Jost Group had moeten betalen voor de tewerkstelling van gedetacheerde chauffeurs (dit dossier heeft het over gemiste inkomsten van 55 miljoen euro).

19 maart 2019 : rechter bevestigt de onwettelijkheid van de inbeslagname

De kortgeding rechter van de rechtbank in Liège heeft vandaag zijn beslissing bekend gemaakt omtrent de inbeslagname van voertuigen toebehorend aan de Jost Group door het Federaal Parket. Die beslissing is duidelijk: het in beslag nemen van 346 voertuigen is niet proportioneel en is dus niet rechtmatig. Op de zetel van de transporteur reageert men met opluchting.

“De rechtstaat is gered en onze voertuigen mogen weer vrij rondrijden”, klinkt het opgelucht bij de Jost Group. “Wij betreuren het nochtans dat de blootstelling aan de media van de elementen in het dossier van instructie, die wij niet kennen omwille van de eenzijdige interpretatie en communicatie van het Parket, een zware inbreuk vormen op het gegeven dat in een democratische staat iedereen veronderstelt wordt onschuldig te zijn tot het tegendeel is bewezen”.

De Groupe Jost verklaart verder nog opnieuw vertrouwen te hebben in het gerecht en blijft alle onjuiste beschuldigingen ontkennen waarvan de groep het onderwerp was.

19 februari 2019 : 19 voertuigen in beslag genomen bij Jost Group

Volgens onze collega’s bij Het Laatste Nieuws heeft het Federaal Parket bij Jost Group 19 voertuigen in beslag genomen en wil het nog met 281 andere voertuigen hetzelfde doen. Het Federaal Parket beaamt dat laatste cijfer niet, maar bevestigt inderdaad de tenlasteleggingen tegen het Belgisch-Luxemburgse bedrijf.

“Er zijn effectief 19 voertuigen verzegeld en we hebben een vraag ingediend voor andere voertuigen, maar ik kan u niet bevestigen over hoeveel voertuigen het gaat omdat de onderzoeksrechter die met het dossier belast is zich niet over het onderwerp wenst uit te spreken”, liet de woordvoerder van het Federaal Parket gisterenmorgen weten. De woordvoerder bevestigde nog dat er een aanklacht met vier tenlasteleggingen tegen het bedrijf Jost Group loopt: mensenhandel, witwassen van geld, criminele organisatie en sociale fraude. Ter herinnering, dit grote onderzoek begon al in mei 2017 met de vrijheidsbeneming van vier personen waaronder Roland Jost zelf. Zeven maanden later werd Roland Jost opnieuw van zijn vrijheid beroofd en onmiddellijk daarna terug vrijgelaten. De grond van de zaak is het veronderstelde inzetten van chauffeurs uit Oostbloklanden voor binnenlandse transportactiviteiten in België.

De volgende fase in dit complexe dossier volgt op dinsdag 26 februari in kortgeding in de rechtbank van Luik.

We hebben contact met het bedrijf proberen op te nemen maar Jost Group heeft nog niet gereageerd. De vakbond BTB-ABVV is dan weer blij te zien dat het Federaal Parket concrete acties tegen Jost Group onderneemt.

21 december 2017 : Roland Jost gearresteerd en weer vrijgelaten

Het Federale Parket heeft gemeld dat Roland Jost en Christophe Ravignat opnieuw werden aangehouden. Ze zijn al snel weer in vrijheid gesteld.

In het bericht vermeldt het Federale Parket dat er nieuwe inbreuken aan het licht kwamen tijdens het onderzoek naar sociale fraude en schending van de mensenrechten dat sinds enkele maanden loopt. Het wordt de Jost Group onder meer verweten gebruik te maken van ‘postbus’ bedrijven in Roemenië en Slowakije.

De Jost Group meldt immers dat zijn twee bedrijfsleiders werden gehoord in het kader van het onderzoek naar aanleiding van een incident op de site van de Jost Group in Ghlin op maandag 13 november. Een chauffeur werd lichtgewond bij een explosie van een gasfles, die hij gebruikte om koffie te zetten in zijn cabine. “Het Arbeidsauditoraat startte een onderzoek naar de omstandigheden van dit incident. De bedrijfsleiding van de Jost Group verleende volledige medewerking om meer licht te werpen op de omstandigheden van het ongeval”, verklaart het communiqué van de Jost Group.

Bovendien staat in hetzelfde communiqué dat de communicatie met het parket iedereen met verstomming heeft geslagen: “Wij zijn zeer verbaasd dat de betrokken personen niet vooraf werden opgeroepen voor deze auditie, zoals gewoonlijk gebeurt. De groep is vooral verbijsterd door de communicatie met het Federaal Parket, dat weigert toelichting te geven omtrent het gevoerde onderzoek, waardoor niet opportune verbanden worden gelegd met eerdere feiten, wat ze eveneens betreuren.”

Volgens onze informatie was het gisterenmorgen dat Roland Jost en Christophe Ravignat ondervraagd werden. In de loop van de namiddag werden ze vrijgelaten. Het lijkt er tevens op (en dat werd bevestigd door het Federaal Parket) dat het ongeval van de Roemeense chauffeur van de Jost Group op 13 november de aanleiding was voor een nieuwe fase van het onderzoek naar onmenselijke behandeling en sociale fraude, waarvoor de bedrijfsleiders van de Jost Group reeds in hechtenis waren genomen in de lente van dit jaar. “Volgens ons is er geen enkel verband tussen het incident van 13 november jongstleden en de andere, lopende onderzoeken en we hebben overigens de maatregelen genomen die zich opdringen op de site van Ghlin na een analyse van de risico’s naar aanleiding van dit incident “, verduidelijkt Véronique Hustin, woordvoerder van de Jost Group nog.

6 juni 2017 : Roland Jost en zijn medewerkers vrijgelaten

Enkele dagen nadat ze voor het Hof van beroep zijn verschenen, zijn Roland Jost en zijn drie medewerkers van hun elektronische enkelbanden verlost. Ze verkeren dus niet langer in voorlopige hechtenis.

Jost Group is hier natuurlijk erg blij mee: “Dankzij de bewijsstukken die de advocaten hebben voorgesteld, is het duidelijk dat een voorlopige hechtenis in het kader van het onderzoek compleet overbodig is. De vrijlatingwaardoor ze gewoon kunnen gaan werken, is een overduidelijk positief teken vanwege de autoriteiten betreffende de lopende procedure. Het management, met de steun van het voltallige personeel, heeft nog steeds het volste vertrouwen in het goede verloop van het onderzoek en blijft ten volle meewerken met de bevoegde instanties.”

9 mei 2017 : Roland Jost in voorlopige hechtenis geplaatst

Na de golf van huiszoekingen die gisteren bij de verschillende vestigingen van Jost Group plaatsvonden in het kader van een zaak van verdenking van sociale dumping, heeft het Federaal Parket gisteravond een arrestatiebevel uitgevaardigd voor drie personen, waaronder Roland Jost. De krant La Dernière Heure was deze morgen de eerste die de negen punten die hen ten laste worden gelegd, heeft opgesomd: leiden van een criminele organisatie, mensenhandel, witwassen, sociale fraude en gebruik van valse sociale documenten, oplichting in het sociaal strafrecht, niet-uitvoeren van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, onjuiste of onvolledige aangiftes voor sociale bijdragen, niet-betalen van RSZ-bijdragen en het niet-uitbetalen van loon als werkgever.

Deze morgen bevestigde het federaal parket ons dat een vierde persoon is vrijgelaten onder voorwaarden, maar ook die is van negen aanklachten in beschuldiging gesteld.

“Het verschil met de drie anderen bestaat eruit dat deze persoon in beschuldiging is gesteld als lid van een criminele organisatie en niet als bestuurder van een criminele organisatie, aangezien de drie andere personen zijn aangeklaagd als bestuurders. De overige beschuldigingen zijn voor alle vier identiek. De procedure voorziet nu dat die drie personen binnen vijf dagen voor de Raadkamer moeten verschijnen. Die moet dan in eerste instantie al dan niet bevestigen of ze voor een periode van een maand in voorlopige hechtenis worden genomen.”

De Communication Manager van Jost Group, Véronique Hustin, liet gisteravond dan weer weten dat: “Jost Group wenst te verduidelijken dat het bij zijn communicatie het lopende gerechtelijke onderzoek wenst te respecteren.” Ze vroeg de pers ook om het vermoeden van onschuld in acht te nemen en bevestigde dat de normale werking, de leveringen aan klanten en de managementtaken van de bedrijven van de Groep in alle vestigingen gewoon verdergaan.

8 mei 2017 : Grootscheepse politieactie bij Jost Group

De federale politie heeft maandagochtend een grootschalige huiszoekingactie uitgevoerd bij een twintigtal adressen die verband houden met de transportgroep Jost. De huiszoekingen vonden plaats in België, Luxemburg, Roemenië en Slovakije. Bij ons alleen al zijn voor die operatie niet minder dan tachtig politieagenten en een veertigtal leden van de Inspectiedienst van de Sociale Wetten en van de RSZ gemobiliseerd.

In de loop van de voormiddag zijn vier leden van het topmanagement van de groep aangehouden. Zij worden nog steeds ondervraagd en de onderzoekers werken hierbij samen met hun Luxemburgse en Roemeense collega’s.

Het onderzoek is gestart wegens verdenking van grootschalige sociale fraude en sociale dumping, waarbij 1.100 Oost-Europese chauffeurs betrokken zouden zijn die in België zijn komen werken volgens de arbeidsvoorwaarden van hun land van herkomst. Voor de periode van 2014 tot 2016 zou de Belgische sociale zekerheid zo naar schatting 55 miljoen euro inkomsten zijn misgelopen.

Bij de transporteur zelf liet Véronique Hustin, communicatieverantwoordelijke van Jost Group, ons begin deze namiddag weten: “Al onze vestigingen zijn inderdaad gecontroleerd. Ik vermoed dat die controles op dit ogenblik haast overal zijn afgerond. Wij, van onze kant, werken samen met de autoriteiten.” ’s Voormiddags had Jost Group al een persbericht verstuurd waarin het meedeelde: “Net zoals veel transportbedrijven in België en Luxemburg vóór ons, worden wij onterecht van sociale dumping beschuldigd. Wij zijn op alle niveaus met alles in orde.” De groep heeft ook verklaard dat deze zaak geen enkele impact heeft op haar activiteiten.

Context

Bij Jost Group werken zo’n 2400 mensen. In 2015 bedroeg het Belgische personeelsbestand 1081 personen. Jost Group heeft twee filialen in Oost-Europa: SK Line in Slovakije (gelijktijdig overgenomen met TTS in 2015 – met volgens onze bronnen zo’n 75 mensen) en Skiptrans in Roemenië (volgens onze bronnen ongeveer 380 personen). Het personeelsbestand van Jost Group in het Groothertogdom Luxemburg is niet officieel gekend.

lees ook

Aankomende Events

Ontvangt u onze wekelijkse newsletter nog niet? Schrijf u dan nu in!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo